Registrace
Můj účet
Klikněte pro rychlý dotaz
Infolinka +420 774 305 543

OBCHODNÍ PODMÍNKY HEALTHCOMM.CZ

1. Provozovatelem služeb Heatlhcomm.cz dostupných na adrese www.healthcomm.cz (dále jen „Služby“) je společnost Health communication s.r.o., IČ: 29019486, se sídlem v Náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 160374 (dále jen „Provozovatel“).

2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem Služeb a jejími uživateli (dále jen „Podmínky“) s tím, že uživatelem se rozumí každá osoba, která Služby jakýmkoliv způsobem užívá (dále jen „Uživatel“). Každý Uživatel je povinen se před užíváním Služeb s těmito Podmínkami důkladně seznámit a v případě nesouhlasu se užití Služeb zdržet. Souhlas s Podmínkami projevuje Uživatel jakýmkoliv užíváním Služeb.

3. Služby je možné v omezeném rozsahu užívat po registraci (dále „Registrace“). Na základě Registrace je Uživateli bezprostředně zřízen uživatelský účet. Registraci do Služeb je možné provést s využitím vlastní e-mailové adresy, přičemž je povinen uvádět pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Údaje poskytnuté při registraci je uživatel povinen udržovat aktuální.

4. Přístup k funkcím Služeb, zejména v podobě možnosti studovat certifikované kurzy nebo účastí na fyzických akcích je podmíněn zaplacením služby dle platného ceníku. Platba probíhá převodem na účet, platební kartou nebo pomocí interního platidla - edubodů. Tyto edubody může Uživatel využít na nákup certifikovaných kurzů a uhrazení registračního poplatku na fyzické akce v rámci služeb.

5. Uživatel může kdykoliv bez udání důvodu požádat o zrušení svého uživatelského účtu ve Službách, a to písemně na adrese Provozovatele nebo prostřednictvím e-mailové adresy office@hcom.cz. Provozovatel zruší uživatelský účet do 10 pracovních dnů po doručení žádosti o zrušení. Edubody získané studiem budou odstraněny společně s účtem Uživatele.

6. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje ke Službám udržovat v tajnosti a není oprávněn umožnit třetí osobě užívání svého uživatelského účtu. V případě nedodržení této povinnosti je Uživatel odpovědný za veškerou újmu, která vznikne v souvislosti s užitím jeho uživatelského účtu třetí osobou.

7. Poskytovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje uživatelů, tedy je správcem těchto údajů. Poskytovatel prohlašuje, že s osobními údaji Uživatele nakládá korektně, transparentně a v souladu s právním řádem (nařízení EU 2016/679 GDPR a § 9 a § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Poskytovatel zpracovává o Uživateli zejména následující osobní údaje:
a) jméno a příjmení,
b) datum narození
c) telefonní číslo
d) evidenční číslo u příslušné organizace
e) lékárenský řetězec (pouze u zaměstnanců lékáren)
f) e-mailová adresa,
g) údaje o zaměstnavateli
h) adresa zaměstnavatele
i) otisk (hash) hesla,
j) akademický titul,
k) údaje o přihlášení k portálu Služby
l) údaje o aktivitě Uživatele na portálu Služby (úspěšnost v testech, absolvované kurzy atp.),
m) informace o využívání jiných produktů Poskytovatele.

Tyto údaje zpracovává Poskytovatel primárně za účelem poskytování Služeb, tedy zejména zajištění přístupu Uživatele ke vzdělávacímu obsahu Služby nebo účasti na fyzické akci.

8. Poskytovatel osobní údaje Uživatele poskytuje 3. osobám za následujících podmínek:
a. Uživatel prostřednictvím Poskytovatele uzavře dílčí smlouvu s 3. osobou (dále jen „zadavatelem“), kdy pro splnění této dílčí smlouvy jsou Poskytovatelem osobní údaje o Uživateli předány Zadavateli.
b. Poskytovatel jakožto správce pověří částí svých činností Zadavatele, který vystupuje jako zpracovatel osobních údajů,

9. Funkce Služeb jsou Uživateli zpřístupňovány on-line prostřednictvím rozhraní Služby. Využívání Služeb může vyžadovat připojení k internetu. Náklady na připojení k internetu nese Uživatel s tím, že tyto náklady se neliší od základních sazeb. Pro spuštění Kurzů je nezbytné zařízení (počítač, tablet či telefon) s nainstalovanou aktuální verzí standardního internetového prohlížeče (např. Chrome, Firefox, Internet Explorer) s povoleným JavaScriptem.

10. Provozovatel neručí za správnost a úplnost rad a jiných informací, které jsou součástí vzdělávacího obsahu poskytovaného službou. Za správnost rad a informací ručí lektoři jednotlivých kurzů a přednášek. Provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví nebo na věcech, které vzniknou účastníkům během nebo po fyzické akci. V případě mimořádných okolností jako např. zásahu vyšší moci, náhlého onemocnění, havárie či úrazu lektora fyzické akce může být lektor nahrazen jiným, fyzická akce přesunuta na jiný termín nebo zcela zrušena. O takové události Provozovatel bude zájemce informovat e-mailem nebo telefonicky. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti se zásahem vyšší moci.

11. Uživatel bere na vědomí, že součásti Služby či její obsah mohou představovat duševní vlastnictví chráněné zákonem. Uživatel je oprávněn Služby užívat (pokud to služba vyžaduje) výhradně prostřednictvím webového rozhraní dostupného na internetové adrese jednotlivých služeb viz. www.healthcommunication.cz, a to za účelem běžného užití zamýšleného Provozovatelem. Služby, jakékoliv jejích součásti či obsah, není dovoleno užívat za jiným účelem bez předchozího souhlasu Provozovatele nebo držitelů příslušných práv.

12. Uživatel nesmí při užívání Služby používat postupy, softwarové nástroje či skripty, které by mohly mít nepříznivý dopad na provoz Služby, zejména narušovat funkčnost Služby nebo způsobovat její nepřiměřené zatížení. Uživatel též nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla představovat neoprávněný zásah do Služby vzhledem k jejímu účelu a fungování.

13. Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služby nemusí být nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu technických závad nebo pravidelné údržby. Dále si Provozovatel vyhrazuje též právo Služby měnit nebo kdykoliv ukončit její poskytování.

14. Provozovatel je oprávněn v případě porušení těchto Podmínek či závazných právních předpisů České republiky zablokovat Uživateli bez jakékoliv náhrady přístup ke Službám nebo zrušit jeho uživatelský účet.

15. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, a to zejména z důvodu změn Služeb, změn na straně Provozovatele nebo změn závazných právních předpisů. Na změnu Podmínek Provozovatel upozorní Uživatele nejméně 14 dní před dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, a to prostřednictvím Služby nebo zprávou zaslanou na registrovanou e-mailovou adresu Uživatele. Uživatel je oprávněn předmětné změny Podmínek odmítnout, a to žádostí o zrušení svého uživatelského účtu ve Službách, případně tím, že nadále nebude Služby užívat.

16. Veškeré vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí těmito Podmínkami a závaznými právními předpisy České republiky.

17. Veškeré spory mezi Provozovatelem a Uživatelem budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

18. Provozovatel plní bez vad, přičemž plnění má vady, jestliže je plněno v rozporu s obsahem těchto podmínek.

19. Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna písemně u Provozovatele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 pracovních dní) od zjištění vady Uživatelem, jinak právo na odstranění takové vady zaniká.

20. Provozovatel se zavazuje vytknuté vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 pracovních dní od doručení písemného oznámení o výskytu vady.

21. Uživatel se může se svými stížnostmi kdykoliv obrátit na Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy office@hcom.cz. S případnými stížnostmi se Uživatel může obrátit též přímo na orgány státního dozoru v příslušné oblasti.

22. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mailová adresa: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. 23. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost a účinnost jejich dalších ustanovení.

24. Platná a účinná verze Podmínek je vždy dostupná na adrese: www.healthcomm.cz/

25. Provozovatele je možné kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese: office@hcom.cz.

26. Podmínky stornování Odhlašování probíhá a to prostřednictvím emailu na adresu: office@hcom.cz nebo písemné žádosti zaslané na adresu Provozovatele Služeb, kde uživatel potvrzuje storno podmínky ve znění: Registrační poplatek na fyzickou akci bude zájemci vrácen v plné výši pouze v případě, že se odhlašujete 14 kalendářních dní od uhrazení služeb. Při pozdějším odhlášení, tj. při odhlášení pozdějším než 14 dnů od uhrazení služeb, je storno poplatek ve 100% výši registračního poplatku.

27. Změny události
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny v programu fyzické akce, dat událostí, místa konání bez jakéhokoliv nároku na náhradu kompenzace za tuto změnu ze strany zájemců. O změně bude Provozovatel účastníky Služeb informovat obratem.

28. Právo na stornování
Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Služby - i v bezprostřední době před zahájením fyzické akce – především z následujících důvodů:
a) není dosažen minimální počet účastníků;
b) podmínky pro vedení fyzické akce se změnily a fyzickou akci není možné zrealizovat.
Poplatky za služby, které již byly uhrazeny, budou vráceny bez zbytečného odkladu účastníkům dané služby, a to zpravidla na bankovní účet, ze kterého byla konkrétní platba obdržena, nepožaduje-li účastník tuto platbu vrátit jinak. V případě zrušení fyzických akcí, účastníci nemají nárok na jakoukoliv náhradu škody ani na úhradu jiných výdajů, které jim vznikli v souvislosti se zrušením konkrétního fyzické akce.

29. Provozovatel neposkytuje žádnou záruku ani jakoukoliv jinou garanci za obsah fyzických akcí a vzdělávacích kurzů.

30. Autorská ochrana podkladů ke službám
Pracovní materiály poskytované v rámci Služeb jsou chráněné autorským právem a nelze je rozmnožovat nebo používat ke komerčním účelům, ať už v plném nebo částečném rozsahu, bez souhlasu autorů.

31. Toto znění Podmínek je platné a účinné od 12. 6. 2018.