SPOJENÍ MEZI ONEMOCNĚNÍM KŮŽE A STŘEVEMRNDr. Petr Ryšávka


Je známým faktem, že se onemocnění trávicího traktu mohou projevit dermatologickými kožními nálezy.

Idiopatické střevní záněty jsou spojeny s kožními projevy, jako je pyoderma gangrenosum, erythema nodosum, Sweetův syndrom a orální léze1.

Celiakie bývá doprovázena kožními onemocněními, jako je dermatitis herpetiformis, alopecie, vitiligo a orální slizniční léze.

Bylo zjištěno, že se i psoriáza (lupénka) vyskytuje častěji u pacientů s Crohnovou chorobou než u zdravých lidí2. Kožní a zároveň střevní dysbióza byla pozorována u několika závažných onemocnění kůže jako je rosacea, psoriáza a atopická dermatitida.

Bylo zjištěno, že přerůstání bakterií v tenkém střevě (SIBO-small intestinall bacterial owergrowth) je silně spojeno s depresemi a úzkostí a odstranění SIBO antibiotiky vede ke zlepšení emocionálních symptomů. Jak již bylo napsáno výše, propojení mezi neurologickými a stavy a kožními onemocněními bylo pozorováno. SIBO může ohrozit správnou absorpci proteinů, tuků, sacharidů, vitaminů B a dalších živin v důsledku bakteriální interference. Přemnožené bakterie mohou úspěšně soutěžit o živiny, produkovat toxické metabolity a způsobit přímé poškození enterocytů v tenkém střevě. Nedávno bylo prokázáno, že je SIBO spojeno se zvýšenou propustností střeva a k obnovení bariérové funkce střeva stačí podávat antibiotika 3.


Střevní dysbióza, stav mikrobiální nerovnováhy, má potenciál negativně ovlivnit funkci kůže.


Volné fenoly a p-kresol, metabolické produkty aromatických aminokyselin, jsou považovány za biomarkery narušeného střevního prostředí, protože jsou produkovány určitými patogenními bakteriemi, zejména Clostridium difficile4. Nedávné studie ukázaly, že fenoly narušují diferenciaci keratinocytů kultivovaných in vitro. Vysoké sérové hladiny p-kresolu jsou spojeny se sníženou hydratací kůže a zhoršenou keratinizací. Ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii bylo prokázáno, že denní příjem fermentovaného mléka obsahujícího probiotický kmen Bifidobacterium breve Yakult a probiotické galaktooligosacharidy snížil hladinu fenolu v séru a předcházel vysušení kůže a narušení keratinizace u zdravých dospělých žen 5. Cirkulující endotoxiny ze střevních mikrobů, které se v důsledku porušení střevní bariéry dostávají do krevního řečiště, se často nachází v plazmě u pacientů s acne vulgaris. Cirkulující lipopolysacharidy z buněčné stěny Escherichia coli mohou experimentálně navodit depresi podobné chování u zvířat 6, a zvýšená reaktivita na tyto antigeny je pozorována u pacientů s dráždivým střevem, kteří trpí vážnými úzkostmi 7. V případech narušení střevní bariéry bylo hlášeno, že střevní bakterie, stejně jako metabolity střevních mikrobů, získávají přístup do krevního oběhu, akumulují se v kůži a narušují homeostázu kůže. Důkazem může být např. DNA z intestinálních bakterií, která byla izolována z plazmy pacientů s psoriázou4.

Chronická zácpa je také spojená s pozměněnou střevní mikroflórou

U 57 pacientů s funkční zácpou byly zjištěny výrazně nízké koncentrace probiotických bakterií rodů Lactobacillus a Bifidobacterium ve stolici. Také střevní permeabilita byla signifikantně vyšší ve srovnání se zdravými dospělými bez zácpy. U těchto pacientů navíc došlo ke zvýšené systémové imunitní reakci, téměř jistě díky větším molekulám, které se dostaly přes střevní bariéru 8. Skin-gut axis a neuroendokrinní systém.

Vztahy mezi střevem a kůží pravděpodobně zahrnují komplexní a multifaktoriální souhru nervových, imunitních a endokrinních systémů, jakož i environmentálních faktorů, jako je dieta a medikace. Přestože mechanismy, kterými intestinální mikrobiota působí na kožní homeostázu, nejsou dosud plně prozkoumány, zdá se, že souvisejí s modulačním účinkem střevních komenzálů na systémovou imunitu4. Některé střevní mikroby a metabolity - kyselina retinová, polysacharid A z Bacteroides fragilis, Faecalibacterium prausnitzii a bakterie patřící do rodů Clostridium IV a XI, podporují akumulaci regulačních T lymfocytů, které zprostředkovávají protizánětlivé reakce.

Psychologický stres je zahrnut jak do spuštění, tak do exacerbace (opětovného vzplanutí) různých kožních onemocnění 9. Je pravděpodobné, že střevní mikroflóra produkuje neurotransmitery v odezvě na stres a jiné vnější podněty, které by mohly modulovat funkci kůže prostřednictvím nervových drah. Komenzální mikroby ve střevě mohou produkovat norepinephrin, serotonin a acetylcholin, anebo mohou iniciovat uvolňování neurotransmiterů z enteroendokrinních buněk. Tyto neurotransmitery mohou přestupovat přes střevní epitel do krevního řečiště a indukovat tak systémovou odezvu 10

Střevní mikrobiom může modulovat střevně-kožní osu skrze přímou i nepřímou dráhu

Tryptofan, který je produkovaný střevním mikrobiomem, způsobuje zcitlivění kůže ke svědění. Naopak druhy Lactobacillus a Bifidobacterium produkují kyselinu γ‑aminomáselnou, která potlačuje svědění kůže. Nepřímou cestou je modulace hladiny cytokinů v krevním oběhu a tím ovlivnění fungování mozku, stavy úzkosti a stresu. Kortizol, který se většinou uvolňuje ve stresových situacích, může ovlivnit permeabilitu střevního epitelu a bariérovou funkci změnou složení střevního mikrobiomu. Toto může ovlivnit hladiny cirkulujících neuroendokrinních molekul jako je tryptamin, trimetylamin a serotonin a tímto modulovat kožní bariéru a zánět v kůži 11.

Střevní mikroflóra produkuje krátkořetězcové mastné kyseliny (SCFAs - short chain fatty acids), mezi které patří kyselina propionová, máselná, mléčná a octová. Tyto kyseliny jsou produkovány fermentací vlákniny, kterou přijímáme v potravě. Většina z nich vzniká v tlustém střevě, které je velmi efektivně adsorbuje, takže se stolicí je vyloučeno pouhých 10 % vytvořených SCFAs 12. Hladina SCFAs je velmi individuální a závisí na stravovacích návycích jedince, složení mikrobiomu tlustého střeva a schopnosti těchto bakterií SCFAs produkovat a také na schopnosti střeva tyto metabolity absorbovat. Přidání probiotik do krmiva pro laboratorní potkany zvyšuje tkáňové hladiny omega-3 mastných kyselin13. Také u lidí se při podávání probiotik zvyšují plazmatické hladiny protizánětlivých mastných kyselin 14.

SCFAs, zejména butyrát, také potlačují imunitní reakce inhibicí proliferace, migrace, adheze a produkce cytokinů. Navíc, prostřednictvím inhibice histon deacetylázy a inaktivace signální dráhy NF-kB, regulují jak aktivaci, tak apoptózu imunitních buněk. Inhibice histon deacetylázy podporuje proliferaci regulačních buněk zapojených do různých kožních fyziologických funkcí včetně regulace diferenciace vlasových folikulových kmenových buněk a hojení ran15. Bakterie rodu Propionibacterium jsou schopny produkovat SCFAs, převážně acetát a propionovou kyselinu. Kyselina propionová může vykazovat výrazný antimikrobiální účinek proti USA300, což je nejčastěji se vyskytující Staphylococcus aureus rezistentní na meticilin (MRSA methicillin-resistant Staphylococcus aureus). Tento stafylokok je běžným komenzálem na pokožce a sliznicích přibližně u třetiny lidské populace. Pokud však pronikne těmito přirozenými tělními bariérami, může vyvolat různá onemocnění od lehčích zánětů kůže a sliznic, přes záněty vnitřních orgánů (endokarditida, osteomyelitida atd.) až po život ohrožující sepse a celková selhání organismu 16. Staphylococcus epidermidis a Cutibacterium acnes (dříve Propionibacterium acnes) jsou příklady kožních komenzálů, o nichž je známo, že tolerují širší posuny SCFA než jiné kožní bakterie 16.


Literatura:
1. TAVARELA VELOSO, F. Review article: Skin complications associated with inflammatory bowel disease. 2004. 50-3
2. SAARIALHO-KERE, U. The gut-skin axis. 2004. S734-5.
3. CRISTIANO LAURITANO, E. et al. Small intestinal bacterial overgrowth and intestinal permeability.2010. 1131-2.
4. O'NEILL, C. et al. The gut-skin axis in health and disease: A paradigm with therapeutic implications. 2016.
5. MIYAZAKI, K. et al. Bifidobacterium fermented milk and galacto-oligosaccharides lead to improved skin health by decreasing phenols production by gut microbiota. 013. 1-8.
6. VIANA, A. et al. Kinin B1 receptors mediate depression-like behavior response in stressed mice treated with systemic E. coli lipopolysaccharide.2010. 98.
7. LIEBREGTS, T.  et al. Immune Activation in Patients With Irritable Bowel Syndrome. 2007. 913-20.
8. L KHALIF, I. et al. Alterations in the colonic flora and intestinal permeability and evidence of immune activation in chronic constipation. 2005. 838-49.
9. TORALES, J.; ORTIZ, B. Psychodermatology: mind the skin. 2016. 5-7.
10. REA, K.; G. DINAN, T.; CRYAN, J. The Microbiome: A Key Regulator of Stress and Neuroinflammation. 2016.
11. LEE, S.-Y.  et al. Microbiome in the Gut-Skin Axis in Atopic Dermatitis. 2018. 354.
12. HIJOVÁ, E.; CHMELAROVA, A. Short chain fatty acids and colonic health. 2007. 354-8.
13. GIRARD, S.-A. et al. Lactobacillus helveticus and Bifidobacterium longum taken in combination reduce the apoptosis propensity in the limbic system after myocardial infarction in a rat model. 2009. 1420-5.
14. PUCH, F. et al. Consumption of functional fermented milk containing borage oil, green tea and vitamin E enhances skin barrier function. 2008. 668-74.
15. MEIJER, K.; DE VOS, P.; PRIEBE, M. Butyrate and other short-chain fatty acids as modulators of immunity: What relevance for health? 2010. 715-21.
16. SCHWARZ, A.; BRUHS, A.; SCHWARZ, T. The Short-Chain Fatty Acid Sodium Butyrate Functions as a Regulator of the Skin Immune System. 2016.
Designed by Freepik
inzerce
Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz