KNIŽNÍ NOVINKY


Josef Zadražil, Pavel Horák, David Karásek a kol.
Moderní farmakoterapie autoimunitních chorob, 2. aktualizované a doplněné vydání
Maxdorf 2019, 568 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-615-3
cena: 895 Kč
formát: 160×225 mm, brožovaná

Druhé vydání úspěšné publikace, která se stala v řadě oborů vodítkem praktického provádění léčby chronických, většinou dosti závažných chorob postihujících v různé míře a v nejrůznějších kombinacích prakticky všechny orgány těla. Léčba autoimunitních chorob prožívá v posledních dvou dekádách dramatický vývoj v důsledku rozvoje biologické a cílené terapie.
Kniha je farmakoterapeutickým průvodcem, u každé nozologické jednotky je čtenář zasvěcenými radami veden od volby prvního léku až po léčbu komplikovaných klinických stavů.

Kniha je určena především lékařům interních oborů (revmatologie, nefrologie, gastroenterologie, endokrinologie aj.), ale také neurologům, dermatologům a dalším.


Libor Zámečník a kol.
Moderní farmakoterapie v urologii
Maxdorf 2019, 320 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-609-2
Cena: 595 Kč
Formát: 160×225 mm, brožovaná

Ediční řada Moderní farmakoterapie se rozrůstá o další svazek, tentokrát z oboru urologie. Farmakoterapie v tomto tradičně operačním oboru dosáhla v průběhu posledních dvou desetiletí dříve netušené šíře, ale také pronikavých úspěchů, které zásadním způsobem zlepšují kvalitu života jak mužů, tak žen trpících urologickými problémy. V čele autorského kolektivu stojí autor z předního pracoviště oboru - Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze - MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU.

Koncepce knihy klade důraz na praktičnost, na konkrétní návody, jak u každé nozologické jednotky začít s léčbou a jak pokračovat podle léčebné odezvy, resp. jak léčbu modifikovat za konkrétních podmínek. Výsledkem je mimořádně přínosná kniha, která má šanci významně ovlivnit farmakoterapeutické zvyklosti v urologické praxi v České republice. Kniha je určena především urologům a (uro)gynekologům, přínosná však bude rovněž pro lékaře řady dalších oborů.


Skupinová kognitivně-behaviorální terapie
Ján Praško, Aleš Grambal, Miloš Šlepecký, Petr Možný, Jana Vyskočilová
Datum vydání: 15. 07. 2019
ISBN: 978-80-271-0496-3
Formát / stran: 167×240, 384 stran

Skupinová kognitivně-behaviorální terapie může u mnoha psychických problémů i poruch plně nahradit individuální kognitivně-behaviorální terapii, u některých pacientů je dokonce i vhodnější. Kromě běžných terapeutických znalostí a dovedností potřebují vedoucí skupiny rozumět dynamice ve skupině, umět usměrňovat vztahy mezi jejími členy a využívat společného potenciálu skupiny ku prospěchu všech.

Pochopení proměnných skupinového procesu a práce s nimi může mít dvě podstatné výhody:

- posiluje výsledek terapie- připravuje půdu pro větší změny, umožňuje vyšší úroveň intra - a interpersonálního učení a přináší pocit trvalých výhod pro členy skupiny;

- napomáhá řešení problémů, které nevyhnutelně vznikají ve skupinovém kontextu.

Terapie ve skupině vychází z pečlivě vypracovaného postupu, který obsahuje rozhodující informace a cvičení na podporu specifických kognitivních a behaviorálních technik. Vnášení modelů skupinového procesu do kognitivně-behaviorální terapie výrazně obohatí praxi klinických psychologů, psychiatrů a dalších psychoterapeutů, kterým pomůže optimálně, a tedy účinněji pracovat v prostředí skupiny.


Pooperační stavy - příznaky, diagnostika, postupy (překlad 1. vydání)
James W. Heitz
Datum vydání: 18. 07. 2019
ISBN: 978-80-271-0873-2
Formát / stran: 167×240, 400 stran

Kniha v padesáti kapitolách podrobně rozebírá vše, co může potkat ošetřující lékaře u nemocných, kteří procitnou po operačním zákroku z anestezie. Titul je rozdělena do tří částí - fyziologie, znaky a příznaky (hypertenze, hypotenze, arytmie, poruchy dýchání, bolest na hrudníku, bolest hlavy, hypotermie, křeče, sípání atd.) a vybrané speciální podmínky a okolnosti. 

Ve třetí části najde čtenář např. speciální podmínky pro mechanickou ventilaci, jak na dětské pacienty či těhotné nemocné po neporodnické operaci nebo na mimořádně obézní nemocné či nemocné s kardiostimulátorem.

Publikace postgraduálního charakteru je určena zejména lékařům všech chirurgických oborů, anesteziologům, intenzivistům a sestrám specialistkám. Skvěle přeložil doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., lektor překladu prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.


Somatologie - učebnice a pracovní sešit pro zdravotnické školy (2., doplněné a aktualizované vydání)
Markéta Křivánková
Datum vydání: 12. 07. 2019
ISBN učebnice: 978-80-271-0695-0
ISBN pracovní sešit: 978-80-271-0694-3
Formát / stran: 167×240, učebnice 224 stran, pracovní sešit 192 stran

Moderní a přehledné vydání učebnice somatologie pro žáky středních zdravotnických škol a zdravotnických oborů předkládá ucelený přehled o stavbě a funkci lidského těla za fyziologických podmínek.

Zahrnuje základní poznatky z oblasti anatomie, fyziologie, biologie, chemie a histologie, s respektováním potřeb cílové skupiny studentů.

Text je hojně doplněn obrázky, tabulkami a schématy tak, aby byly informace pro žáky co nejlépe uchopitelné.

Somatologie patří ke stěžejním předmětům na zdravotnických školách.

Správné pochopení a osvojení si vědomostí z této oblasti je nezbytným předpokladem pro studium dalších zdravotnických předmětů, které ze somatologie vycházejí a navazují na ni.


Ivan Solovič, Martina Vašáková a kol.
Tuberkulóza ve faktech i obrazech
Maxdorf 2019, 406 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-613-9
Cena: 995 Kč
Formát: 200 × 265 mm, pevná (V8)

Tuberkulóza nepřestala být ani ve 21. století závažným onemocněním. Je tomu tak navzdory všeobecně rozšířenému přesvědčení, že jde o chorobu, která již byla téměř vymýcena. Bohužel tento pocit sdílí i řada lékařů. Problém je o to závažnější, že problematika tuberkulózy, od klinického obrazu po společensko-organizační stránku, se během posledních 20 let podstatně změnila. Je proto nezbytné, aby lékaři relevantních specializací - tedy zejména pneumologové - měli k dispozici moderní podrobnou monografii, která jim poskytne kvalitní know-how pro každodenní léčebně-preventivní činnost.


Tohoto úkolu se ujal rozsáhlý kolektiv předních českých a slovenských pneumologů v čele s doc. Solovičem (Národní ústav tuberkulózy, Vyšné Hágy) a prof. Vašákovou (1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha). Kromě kapitol běžných v klinických monografiích (teorie, klinický obraz, vyšetřovací metody, vakcinace aj.) se kniha věnuje také méně častým formám tuberkulózy, multirezistentní tuberkulóze, atypickým mykobakteriím, latentní tuberkulóze, dětské tuberkulóze a stejně tak legislativě. Kniha je kompletním přehledem o tuberkulóze jako nemoci ve všech jejích medicínsko-společenských aspektech.


Je určena především pneumologům, užitečná bude ovšem rovněž pro internisty, infektology, chirurgy, radiology, patology či mikrobiology.


Brinkmann, Svend
Umění uměřenosti
Cesta ke spokojenosti v nespokojené době
Překlad: Jírková, Magdaléna
Nakladatelství: Portál
brož., 120 str., 225 Kč

Kniha známého dánského psychologa pojednává o výhodách skromnějšího, uměřeného, nikoli na spotřebu zaměřeného života. Autor poukazuje na nereálnost nutkavé honby za štěstím, typické pro pozitivní myšlení prezentované v mnoha příručkách pro osobní růst. Dokládá svou teorii množstvím zajímavých myšlenek moderních i starších filozofů, psychologů a sociologů a neotřelých termínů. Argumentuje z hlediska politického ve smyslu demokratické odpovědnosti za dění ve společnosti, existenciálního, etického, psychologického a estetického.

Svend Brinkmann je profesorem psychologie na Katedře psychologie a komunikace v dánském Aalborgu. Zabývá se zejména filozofickými, morálními, etickými a kulturně kritickými tématy, o nichž napsal téměř dvacet knih.


Kushner, Harold S.
Když všechno, co jste kdy chtěli, pořád nestačí
Překlad: Kittová, Monika
Nakladatelství: Portál
brož., 176 str., 249 Kč
Vyjde také jako e-kniha

Kushner píše o ošidnostech bezhlavé honby za úspěchem a majetkem, obrací pozornost k tomu, co dělá život skutečně smysluplným, a vede člověka k vnitřní zralosti. Autor uvádí: „Tato kniha není o tom, jak být šťastný nebo jak být populární. Je o tom, jak být úspěšný, ale ne v tom smyslu, jak jej používá většina lidí. Je to kniha o tom, jak dát svému životu smysl, pocit, že jste využili svůj čas na zemi dobře a nepromarnili ho, že svět bude jiný díky tomu, že jste jím prošli."

Harold S. Kushner je americký rabín a uznávaný autor duchovní literatury.

V Portále vyšly jeho úspěšné knihy Když se zlé věci stávají dobrým lidem a Aby měl život smysl.


Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz