KALEIDOSKOPREZERVACE LÉKŮ NA PŘEDPIS V ALPHEGA LÉKÁRNÁCH

Od dubna si mohou pacienti rezervovat léčiva vázaná na eRecept ve vybraných Alphega lékárnách.

Webová stránka www.erecept-alphega.cz nabízí jednoduchý rezervační systém, který pacientům usnadní přístup k jejich lékům.

Alphega lékárny tak rozšiřují portfolio služeb, kde mezi nejžádanější patří screeningové programy měření plicního a cévního věku.


TÝDEN ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Vybrané těhotné ženy čeká vyšetření, zda mají v pořádku štítnou žlázu. Pilotní screening u skupiny 8 000 těhotných odstartuje v září a bude trvat dva roky. Podle odborníků by mohl odhalit nemoc až u 15 % z nich. Na nemoc upozorňují endokrinologové u příležitosti 12. ročníku Týdne štítné žlázy, který letos připadá na 25.-31. května a zaměří se primárně na souvislost poruch štítné žlázy s těhotenstvím, ale také na změny její funkce s věkem.

 Časný záchyt tyreopatií v těhotenství je součástí screeningových projektů Národní strategie Zdraví 2020 a Akčního plánu 7. Pilotní projekt vede Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ve spolupráci s Českou endokrinologickou společností. Odstartuje ve vybraných gynekologických zařízeních v celé ČR, kde těhotným ženám změří hladinu hormonů štítné žlázy a protilátek v krvi. Gynekolog pak v případě zjištění problému pošle pacientku k došetření na spolupracující endokrinologické pracoviště. „Pokud se předpoklad 10-15 % nově odhalených nemocí štítné žlázy u těhotných potvrdí, mohl by z pilotního projektu vzniknout celoplošný screening, a vyšetření funkce štítné žlázy by se tak mohlo stát standardní součástí testování těhotných v prvním trimestru gravidity. Vezmeme-li do úvahy, že v ČR ročně porodí přibližně 112 tisíc žen, pak včasným odhalením můžeme předejít rizikům u téměř 17 tisíc z nich," uvádí endokrinolog, doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D., z III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Připomíná, že hormony produkované štítnou žlázou jsou mimo jiné velmi důležité v prvních třech měsících vývoje plodu, kdy se tvoří jeho nervová soustava.

Těhotenství obecně klade na štítnou žlázu vyšší nároky - musí zvednout tvorbu hormonu tyroxinu přibližně o polovinu. Zdravá štítná žláza na požadavky v těhotenství reaguje správně, pokud má dostatečný příjem jodu. Podle nejnovějších údajů ÚZIS se v roce 2019 léčilo s nemocemi štítné žlázy téměř 620 tisíc pacientů. Ve srovnání s rokem 2010 tak došlo k nárůstu o téměř 140 tisíc pacientů. „Odhadujeme, že dalších desítky tisíc o své nemoci vůbec neví. Částečně k tomu přispívá i to, že kvůli jodování jedlé soli už tak často nevídáme strumu, lidově „vole", které na potíže se štítnou žlázou viditelně upozorňovalo," říká předseda České endokrinologické společnosti prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA. Zatímco zvýšená činnost štítné žlázy podle něj nemocného obtěžuje - provází ji například vyšší srdeční činnost, vysoký krevní tlak, únava, hubnutí a psychické změny, snížená činnost tak alarmující není. Projevuje se únavou, zimomřivostí, otoky, zadýcháváním, apatií a zácpou, občas bolestmi kloubů. A právě těhotné si tyto projevy snadno zamění za obtíže spojené se svým stavem a k lékaři nejdou.

Některé poruchy funkce štítné žlázy je dobré řešit jen v určitém věku, kdy mohou například zvyšovat kardiovaskulární riziko. U starších lidí se mírně snížená funkce štítné žlázy obvykle neléčí a pacienti se jen sledují. „Senioři obvykle užívají řadu jiných léků, které je někdy těžké s léky na štítnou žlázu zkombinovat. Navíc se užívají poměrně složitě a je důležité, aby je pacient bral přesně a správně. Pokud se tak neděje, nese to s sebou řadu rizik, a proto vždy pečlivě zvažujeme, zda nasazení léků nepřinese danému pacientovi více škody než užitku," vysvětluje doc. Jiskra. Podle něj také dochází občas k nadužívání léků, které by při úpravě režimu nebyly vůbec třeba. „Setkáváme se například s tím, že lidé svádí svoji obezitu na sníženou funkci štítné žlázy a domáhají se vyšetření. Takových případů je ale méně než 5 %. Zbytek, tedy 95 %, to má přesně naopak, obezita způsobuje mírné odchylky v tyreoidálních laboratorních testech, a když lidé zhubnou, hormony se jim většinou vrátí do normálu i bez léků," dodává doc. Jiskra. 

Více informací na www.endokrinologie.cz a www.tydenstitnezlazy.cz.


SEDM DNÍ PŘIPOMÍNAJÍCÍCH SRDEČNÍ SELHÁNÍ

Chronické srdeční selhání se rozvíjí u každého pátého nad 40 let.1,2 Nejen to je důvodem, proč Asociace srdečního selhání Evropské kardiologické společnosti i letos v květnu vyhlašuje tradiční Dny zvyšování povědomí o srdečním selhání (Heart Failure Awareness Days). Od 4. do 10. května 2020 budou odborníci na mezinárodní úrovni upozorňovat na důležitost včasného rozpoznání příznaků, stanovení přesné diagnózy a optimální léčby srdečního selhání. Cílem iniciativy je edukovat širokou veřejnost a pacienty o prevenci a zvládání tohoto onemocnění. Narůstající počet pacientů se srdečním selháním dal v roce 2004 vzniknout Asociaci srdečního selhání Evropské kardiologické společnosti, která je největší asociací srdečního selhání na světě, sdružující více než deset tisíc odborníků. Každý rok v květnu věnuje sedm dní zvýšení povědomí o tomto závažném kardiologickém onemocnění a motivuje národy k osvětovým aktivitám o problematice srdečního selhání.3

„Povědomí pacientů o srdečním selhání se za poslední roky určitě zvýšilo a i my v ordinaci vnímáme, že už za závažné onemocnění nepovažují pouze infarkt. Přesto je řada pacientů, u kterých není srdeční selhání diagnostikováno včas. Přitom včasná diagnostika je klíčová především pro další prognózu pacienta. Není-li totiž včas zahájena adekvátní léčba, dochází k postupné progresi srdečního selhání, což negativně ovlivňuje další výhled pacienta, a to nejen stran přežití, ale také co se týče kvality života. Zásadní součástí úspěšné léčby srdečního selhání je spolupráce pacienta, tedy pravidelné užívání medikace a také dodržování režimových opatření hned od počátku rozvoje onemocnění. Pokud je pacient informovaný a svému stonání rozumí, spolupráce je vždycky mnohem lepší. Pak se často dokážeme vyhnout náhlému zhoršení stavu s nutností hospitalizace a můžeme udržet pacienta ve stabilizovaném stavu," vysvětluje MUDr. Gabriela Štěrbáková, Ph.D., z Kardiologické kliniky FN Plzeň.

Praktickou pomůckou pro zamyšlení nad projevy nemoci je dotazník příznaků srdečního selhání, který je k dispozici například na edukačních webových stránkách www.rukunasrdce.cz. Dotazník lze využít i jako pomůcku při konzultaci obtíží u lékaře.

1. Go et al. Heart Disease and Stroke Statistics - 2014 Update: A Report From the American Heart Association, Circulation 2014; 4; 129: e28-e292. 
2. Lloyd-Jones DM et al. Lifetime risk for developing congestive heart failure: the Framingham Heart Study. Circulation 2002; 106: 3068-72.
3. Heart Failure Association of the ESC. Dostupné z: https://www.escardio.org/Sub-specialty-communities/Heart-Failure-Association-of-the-ESC-(HFA)/Advocacy/Heart-failure-awareness-day

Prof. RNDr., Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc. oslavil 90!

Životní jubileum v těchto dnes slaví významná osobnost Česko-slovenské i mezinárodní farmakologie, emeritní profesor Univerzity Karlovy a člen České lékařské akademie, prof. Jaroslav Květina. Iniciátor vzniku Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, v jejímž čele působil více než dvě desetiletí a poté dlouholetý ředitel Ústavu experimentální biofarmacie Akademie věd. Člen mnoha odborných společností, redakčních rad a nositel řady tuzemských i zahraničních univerzitních medailí.

Je zakladatelem srovnávací farmakokinetiky v Československu. Významný vliv zaznamenal zejména v experimentálních farmakologických výzkumech a jejich implementací do klinické praxe.

Je považován jako jeden ze zakladatelů praktické klinické farmacie. Dosáhl toho, že se u nás jako v prvním státě Evropy specializovala část pregraduálních posluchačů farmacie na klinickou farmacii a tedy na co nejkvalifikovanější spolupráci lékárníka s lékařem při snaze o posuny v racionalizaci a individualizaci farmakoterapie.

Královehradecká farmakologie je spojena především s jeho jménem. Zde část svých výzkumů směřoval zprvu na nemoc z ozáření, oblast, z které pochází řada jeho prioritních radiofarmakologických poznatků. V dalších výzkumech se pak zaměřoval na studium vlivu biotransformačních enzymů na osud léčiv v organismu a jejich mezidruhové kvalitativní i kvantitativní rozdíly.

Jeho zahraniční působení je spojeno zejména s Výzkumným farmakologický ústavem Mario Negri v italském Miláně pod vedením prof. Silvia Garattiniho. Zde se zapojil do onkologického výzkumného programu, v jehož rámci zaváděl metodologii izolovaných perfundovaných orgánů, které se tam využívají dodnes. Později působil také jako hostující profesor na Nihon univerzitě v japonském Tokiu.

V posledních letech, stále aktivní, působí v předklinickém výzkumu v oblasti možností využití neinvazivních gastroenterologických technik např. pro studium farmakokinetiky léčiv.

Oblíbený vysokoškolský učitel, respektovaný na univerzitní, vědecké i společenské úrovni. Osobnost s nepřebernými znalostmi nejen z oblasti farmakologické či lékařské, které rád vždy předával, skvělý lektor, společník.

Člověk navzdory svým znalostem, řadě ocenění a uznání, které se mu dostalo, vždy skromný, otevřený a přátelský.

Pana profesora si přál mít u stolu formálního či neformálního každý. Je vždy zárukou kvalitní odborné přednášky či rozpravy a na straně druhé byl a je skvělým bavičem. Jeho široké životní i profesní znalosti a zkušenosti spolu s interpretačními schopnostmi fascinovali každého posluchače.

Mohu říci, že jsem měl to velké štěstí začít své profesní působení právě pod jeho vedením a být pak po více než desetiletí jeho blízkým spolupracovníkem.  

Vážený a milý pane profesore, přejeme Vám z celého srdce pevné zdraví a energii do další životní etapy.

RNDr. Martin Kuneš, Ph.D.

V Hradci Králové, dne 19. 5. 2020


JAK JSOU NA TOM EVROPANÉ S PITÍM ALKOHOLU V DOBĚ EPIDEMIE?

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 v Evropě byla vládami evropských států přijata celá řada opatření, která vedla ke změnám v našem každodenním životě doma i na veřejnosti, a to včetně změn v pití alkoholu. Cílem celoevropského výzkumu je zjištění souvislostí mezi aktuální pandemií SARS-CoV-2 a spotřebou alkoholických nápojů.

Výzkum o vztahu Evropanů k alkoholu za současné epidemiologické krize probíhá on-line. Šetření na téma alkohol a SARS-CoV-2 započalo na konci dubna, přičemž dotazník bude přístupný dva měsíce, tj. do června 2020.

„Vyplnění dotazníku by nemělo zabrat více než 10 minut. Šetření je zcela anonymní. Jméno, ani žádná jiná informace, která by identifikovala konkrétní osobu, nebude zaznamenána či jakkoliv spojována s odpověďmi," uvádí PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., autor české verze dotazníku a vedoucí Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol při Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Podle Bartáka by šetření mělo přispět k zodpovězení otázky, jak se změnil, nebo nezměnil vztah obyvatel k alkoholu v důsledku přijatých epidemiologických opatření. Výzkum zároveň porovná situaci v České republice s dalšími zeměmi Evropy.

Česká verze dotazníku:

https://bildungsportal.sachsen.de/umfragen/limesurvey/index.php/684654?lang=cs

(Oddělení komunikace 1. LF UK)


GEIS ROZVÁŽEL DESINFEKCI

Poskytovatel komplexních logistických služeb Geis CZ s.r.o. se spojil se svým partnerem - společností DF Partner, která již 30 let vyrábí autochemii SHERON a nyní aktuálně především dezinfekční prostředek Anti-COVID, a zdarma rozvezl dezinfekční prostředek do domovů pro seniory. 

Společnost DF Partner se rozhodla věnovat po 20 litrech dezinfekce těm nejohroženějším, tedy všem domovům pro seniory v České republice. Zaměstnanci Geis CZ doručovali zásilky dezinfekčního prostředku Anti-COVID i do ordinací praktických lékařů nebo sociálním zařízením. Rozvoz proběhl během dubna. Celkem bylo zdarma rozvezeno 349 zásilek o celkovém objemu téměř 296 hektolitrů Anti-COVIDu. https://www.geis-group.cz/cs (tisková zpráva Seteva)


FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL Z POHLEDU STATISTIKY

Farmacie představuje jak v Česku, tak i ve většině vyspělých ekonomik jeden z nejdynamičtějších průmyslových oborů. Její produkty, vyráběné chemickými i biotechnologickými procesy, nacházejí uplatnění zejména v humánní a veterinární medicíně. S chemickým průmyslem je farmacie řazena k high-tech průmyslovým oborům. Odvětví se člení na dva segmenty: na výrobu základních farmaceutických substancí a na výrobu konečných lékových forem. Druhý segment je jak v Česku, tak ve většině států EU výrazně dominantní.

Farmaceutický průmysl patří v tuzemsku k nejrychleji rostoucím průmyslovým oborům. Za období od konce poslední recese (2014 až 2019) vzrostla jeho produkce v úhrnu o 55 %. Z ostatních oborů dosáhla vyšší dynamiky jen výroba motorových vozidel (60 %). Zatímco mezi roky 2005 a 2016 farmaceutická produkce zhruba kopírovala celkový vývoj průmyslu, v posledních třech letech akcelerovala. V roce 2019 vzrostla o 18 %, vyšší tempo bylo v tomto tisíciletí zaznamenáno jen v roce 2005.

Tržby posílily dokonce nejvíce v dostupné řadě (od roku 2001), téměř o pětinu vzrostla meziročně jak domácí, tak i zahraniční poptávka. Přestože farmacie patří k nejmenším oborům, její příspěvek k meziročnímu růstu celkové průmyslové produkce byl loni v konkurenci bezmála třiceti dalších oborů druhý nejvyšší (+0,2 p. b., elektrotechnický průmysl +0,3 p. b.). Vyhlídky farmaceutického průmyslu zůstaly i na přelomu let 2019 a 2020 příznivé. V posledním loňském čtvrtletí vzrostla hodnota nových zakázek meziročně o 15 % (v celém průmyslu o 5 % klesla).

Dynamický růst výkonu farmacie loni souvisel rovněž s organizačními změnami, které posílily pozici výrobců generik. Projevily se ale i dlouhodobě působící vlivy. Proces stárnutí obyvatelstva doprovázený rozšířením stále náročnějších léčebných postupů stimuluje také poptávku po farmaceutických produktech. Větší důraz na zdravý životní styl a prevenci se spolu s rostoucími příjmy domácností odráží v růstu výdajů na volně prodejné léky.

V odvětví farmacie působila v ČR koncem roku 2019 více než stovka aktivních subjektů zaměstnávajících téměř 11 tisíc pracovníků. Většina podniků byla soustředěna v aglomeracích Prahy, Brna a Ostravy. Farmaceutický průmysl je typický výraznou rolí podniků pod zahraniční kontrolou (soustřeďují téměř tři čtvrtiny pracovníků). To se projevuje i značnou exportní orientací oboru.

Čtyři pětiny jeho tržeb jsou v posledních letech realizovány prostřednictvím přímého vývozu. Loni byly z ČR vyvezeny farmaceutické výrobky v hodnotě 51,4 mld. korun, dovoz činil 105,4 mld. Klíčovými vývozními partnery ČR byly loni Německo (28 % celkového vývozu), Dánsko (14 %), Slovensko (12 %), s větším odstupem následovaly USA a Rakousko (shodně po 5 %). Relativně významný byl také export do Polska, Francie a Nizozemska, z mimo unijních teritorií pak Ruska a Velké Británie. Exportní vazby byly loni zaznamenány s bezmála 150 státy světa. V případě dovozu putovala pětina produktů z Německa. (Statistikaamy.cz, celý článek ZDE)


ANGELINI JE ČLENEM AIFP

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) opět rozšiřuje počet svých členů. Třicátým čtvrtým (přidruženým) členem oborové asociace se 1. května 2020 stala nadnárodní farmaceutická společnost Angelini, která působí v 17 zemích a zaměřuje se především na výzkum, vývoj a výrobu léčivých přípravků v oblasti léčby bolesti, zánětu a neuropsychiatrie.

„Velice mě těší, že můžeme přivítat společnost Angelini mezi přidružené členy naší Asociace. Původem italská inovativní farmaceutická společnost se přidává do oborového společenství předních farmaceutických firem, které jen v posledních třiceti letech vyvinuly 90 procent nových léků a jejichž portfolia dnes představují 70 procent celosvětového obratu trhu s léčivy. Zároveň se společnost Angelini vstupem do AIFP zavazuje k dodržování striktních etických pravidel stanovených Etickým kodexem, která ve své samoregulační podstatě jdou nad rámec etických standardů v České republice. Věřím, že naše spolupráce bude velmi přínosná," říká Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel AIFP.

„Našej spoločnosti, zakladajúcemu členovi Českej asociácie farmaceutických firiem (ČAFF), už od roku 2001, vždy záležalo na dodržiavaní etických princípov. Zároveň však naše portfólio nezodpovedá generickému nastaveniu ČAFF, pretože je z podstatnej časti tvorené originálnymi molekulami. S asociáciou AIFP sme od začiatku vstúpili do projektu Transparentnej spolupráce a teraz uvažujeme o pridružení aj v iných oblastiach. Verím, že touto cestou naplníme hlavné hodnoty medzinárodnej skupiny Angelini, medzi ktoré práve etika, transparentnosť a zodpovednosť patria," uvádí PharmDr. Jozef Urban, ředitel společnosti Angelini Pharma Česká republika s.r.o. (tisková zpráva AIFP)


LABORATOŘ ÚSTAVU MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE ROSLIN TESTUJE KORONAVIRUS

Biologické centrum AV ČR spouští od 11. 5. ostrý provoz v nové laboratoři, uzpůsobené pro testování vzorků na přítomnost koronaviru. Dosavadní testovací kapacita Biologického centra AV ČR, která funguje již od 23. března a činí sto analýz denně, se teď zvýší na 150 testů denně. V případě potřeby bude poté možné testovat až 200 vzorků denně. V nově vybavené laboratoři pracují rostlinní virologové ve dvou týmech s celkem osmi lidmi. Vzorky od pacientů dostávají českobudějovičtí vědci z nemocnic Jihočeského kraje a Vysočiny. Více o aktivitách Biologického centra AV ČR zde.


DESINFEKCE PRO DOMOVY SENIORŮ

Již v polovině dubna společnost Teva Pharmaceuticals oznámila, že daruje českým nemocnicím 330 balení neregistrovaného léčivého přípravku s hydroxychlorochinem, který mohou lékaři podávat hospitalizovaným pacientům s COVID-19. Nyní posílá nemocnicím a domovům pro seniory 8 400 litrů dezinfekce. Teva získala od ministerstva zdravotnictví povolení k produkci vlastního dezinfekčního přípravku na ruce, který připravuje ve svém opavském závodě.

„Už začátkem března daroval náš opavský závod lidem v první linii speciální kombinézy, respirátory a dezinfekci z vlastních zásob. V našich provozech totiž musíme dodržovat přísné hygienické podmínky a měli jsme tak na skladě dostatečné zásoby ochranných prostředků. Mohli jsme tak pomoci opavské nemocnici a dalším potřebným v kraji hned v začátcích epidemie, kdy byla situace s dodávkou ochranných pomůcek nejkritičtější. Nyní můžeme vyrábět dezinfekci sami a poskytnout ji většímu počtu zařízení," popisuje Richard Szrajber, ředitel závodu na výrobu účinných látek Teva Czech Industries s.r.o. v Opavě.

Společnost Teva postupně rozdělí 1 390 kusů pětilitrových kanystrů s dezinfekcí a dalších 7 287 kusů lahviček po 200 ml do 166 českých a slovenských nemocnic a domovů pro seniory.

„V této nelehké době se zaměřujeme na to, abychom zajistili nepřerušované dodávky našich léků pacientům. Zároveň se ale snažíme různými způsoby pomoci zdravotnickým institucím a dalším v celé zemi. Proto jsme se rozhodli použít naše kapacity k výrobě dezinfekce v závodu v Opavě a tuto desinfekci darovat nemocnicím a domovům důchodců. Doufáme, že tím také přispějeme k boji s koronavirovou infekcí. Dezinfekční přípravek na ruce také používají všichni naši zaměstnanci, kterých je v Česku a na Slovensku více než 1 700," vysvětluje Juan Carlos Conde Ibarra, generální ředitel Teva Pharmaceuticals pro Česko a Slovensko. (MaVe PR)


CIGARETY S MENTOLOVOU PŘÍCHUTÍ KONČÍ V CELÉ EU

V České republice, stejně jako ve všech státech Evropské unie, platí od 20. května 2020 zákaz prodeje cigaret s mentolovou příchutí. Podle studie Eurobarometr z roku 2017 užívalo cigarety s mentolovou příchutí 8 % dospělých kuřáků v rámci zemí EU. Největší oblibě se těšily u dětí a dospívajících. Regulace tabákových výrobků s charakteristickými příchutěmi tak napomáhá tomu, aby mladí lidé s kouřením nezačali.

„Mentol dělá z kouření zdánlivě příjemnější zážitek, neboť vyvolává chladivý pocit při kontaktu se sliznicemi. Má také mírné anestetické a analgetické účinky. Kouř obsahující mentolovou příchuť je tak pro kuřáka méně dráždivý, proto jej může vdechovat do plic intenzivněji a ve větším množství," říká k problematice mentolových cigaret Mgr. Adam Kulhánek, vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. 

Podle zahraničních studií jsou cigarety s mentolovou příchutí oblíbenější mezi ženami a příležitostnými kuřáky.

Nejvyšší užívání mentolových cigaret pak bylo zaznamenáno v nejmladší věkové kategorii kuřáků (15-24 let).

 

20. května 2020 nabývá podle evropské směrnice o tabákových výrobcích účinnosti zákaz prodeje mentolových cigaret včetně cigaret s mentolovými kapslemi a tabáku k ručnímu balení s příchutí mentolu, a to ve všech zemí EU včetně bezcelních prodejen. Zákaz se nevztahuje na výrobky zahřívaného tabáku. Netýká se také elektronických cigaret, kde je regulace v gesci jednotlivých členských států EU. (Oddělení komunikace 1. LF UK)


OHROŽUJE KORONAVIRUS MUŽSKOU PLODNOST?

Celosvětové statistiky ukazují, že současná nákaza koronavirem postihuje více muže než ženy. Důvodem podle některých vědců může být i to, že se virus objevuje ve varlatech. Zkoumají proto, zda koronavirová infekce ovlivňuje i fungování reprodukčních orgánů a jestli může způsobit neplodnost. Přestože zatím není k dispozici dostatek dat, čeští lékaři si myslí, že neplodnost na svědomí nemá. Větším rizikem jsou podle nich příušnice, chlamydie nebo kapavka.

„Víme, že reprodukční tkáně mají receptory, kde se teoreticky koronavirus může uchytit. Máme však zatím příliš málo poznatků, abychom z toho mohli vytvářet závěry. Virus se zatím v pohlavních orgánech nenašel, ale objevil se v semeni u mužů v akutní fázi nemoci Covid19. Víme, že může být také ve stolici, moči nebo ve vaginálním sekretu," říká MUDr. Tomáš Bagócsi z reprodukční kliniky Reprofit.

Schopnost mužů zplodit potomka tak spíše ohrožují jiné nemoci. „Lidé znají hlavně příušnice, které asi v 10 % případů napadají kromě příušní žlázy i varlata, a mohou je nevratně poškodit. Kapavka, chlamydie nebo jiné pohlavně přenosné nemoci jsou ale mnohem častějším rizikem. Negativní vliv na plodnost má taky špatný životní styl - sedavé zaměstnání, těsné oblečení i kouření," vysvětluje MUDr. Štěpán Machač, Ph.D., z reprodukční kliniky IVF Clinic.

Při léčbě neplodných párů jsou podle lékařů problémy na straně partnera zhruba ve 30 %. Důvodem bývá nevyhovující počet, tvar i pohyblivost spermií, které odhalí reprodukční specialisté s pomocí spermiogramu. Příčinu zhoršených parametrů se však podaří zjistit jen přibližně u poloviny nemocných. Problémy s reprodukcí jsou většinou bezpříznakové. Muži tak často vůbec netuší, že mají například sníženou pohyblivost spermií.

„Mohou se objevovat žilní změny na varlatech, bolestivost varlat nebo dokonce i krev v ejakulátu. Běžně ale pacienti žádné zjevné příznaky nemají. Vyšetření podstoupí většinou buď ze zvědavosti, nebo když se jim nedaří přirozeně počít," uzavírá MUDr. Bagócsi. (MaVe PR)


Zpět